top of page

O MNĚ

KONTAKT

Ondřej Machaň

Autorizovaný technik, stavitel v oboru Pozemní stavby

Tel: +420 723 937 902

ondrej@machan.cz

www.noiseunity.net

V oboru působím od roku 1994. Praxi jsem započal vedením stavebních zakázek a zajišťováním inženýrské činnosti. Projektování a navrhování staveb, jejich rekonstrukcím a návrhům interiérů se věnuji od roku 1997, kdy jsem pracoval v ateliérech Kruton, Sekce, Vpřed a externě spolupracoval se studii A.D. studio, Aspekt design, Projekce TZB A21. V následujících letech pak samostatně nebo formou externí spolupráce. Zabývám se především kompletním řešením architektonického návrhu, inženýrskou a projekční činností přes všechny výkonové fáze projektu, s důrazem na spolupráci s klientem a řešení zadání od celkového konceptu až po detail. Dalšími činnostmi jsou vizualizace, grafika, design a multimédia.
 
V rámci své činnosti zajišťuji následující:
 
ARCHITEKTURU
PROJEKTOVÁNÍ
INTERIÉRY
DESIGN
KONZULTACE
PORADENSKOU ČINNOST
INŽENÝRSKOU ČINNOST
MODELY
VIZUALIZACI
GRAFIKU
PROJEKTY ODSTRANĚNÍ STAVEB, DEMOLIČNÍ VÝMĚRY
 
ARCHITEKTURA
Individuální přístup k zadání. Ohled na souvislosti, čitelnost, prostor, světlo, nové technologie.

PROJEKČNÍ ČINNOST
Vypracování všech fází projektové dokumentace pro novostavby, rekonstrukce, rodinné domy, interiéry, administrativní prostory, výrobní a skladovací prostory, obchod a služby, veřejný prostor náměstí, parky, zahrady, úpravu krajiny, drobnou architekturu:

analýza podkladů, odsouhlasení cílových představ s klientem
vypracování návrhu/studie stavby
vypracování projektové dokumentace pro územní řízení
vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení
vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby
vypracování projektové dokumentace zadání stavby dodavateli
poptávka a vyhodnocení cenových nabídek
spolupráce při výběru dodavatele
spolupráce při provádění stavby/výkonu autorského a investorského dozoru
spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání

INTERIÉRY
Komplexní řešení návrhu interiéru bytů, rodinných domů, komerčních prostor, ale i jednotlivých místností – kuchyní, koupelen, ložnic, obývacích pokojů…

analýza podkladů, odsouhlasení cílových představ s klientem
výtvarná studie interiéru
definitivní souborné výtvarné, barevné a dispoziční řešení interiéru
vypracování dokumentace pro provedení interiéru
spolupráce při zadání realizace interiéru dodavateli
spolupráce při realizaci interiéru
spolupráce při ukončení a odstraňování vad a nedodělků

KONZULTACE, PORADENSKÁ ČINNOST
Poskytuji konzultační a poradenskou činnost pro:

výběr pozemku
koupi nemovitosti
umístění stavby
rekonstrukci objektu
stavebnětechnický stav objektu

INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Zajišťuji kompletní inženýrskou činnost související s vypracováním projektové dokumentace:

projednání stavby v územním řízení, zajištění územního rozhodnutí, územně plánovací informace
projednání stavby ve stavebním řízení a zajištění stavebního povolení, zajištění ohlášení stavby
zajištění kolaudace a kolaudačního povolení
zajištění dokumentace skutečného provedení ke kolaudaci
zajištění vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí – proces E.I.A
posudek tepelně-technických vlastností – energetický štítek budovy
hlukové studie
studie osvětlení, oslunění a osvícení
rozptylové studie
výpočet dopravy v klidu – počtu parkovacích stání
zajištění rozpočtu stavby

PRŮZKUMY A ZAMĚŘENÍ
V rámci inženýrské činnosti dále zajišťuji průzkumy nezbytné pro vypracování projektové dokumentace:

geodetické zaměření pozemků i objektů
inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum
posouzení základových poměrů
posouzení vsakování dešťových vod na pozemku
pasportizace stávajících inženýrských sítí
radonový průzkum
konstrukční a statický průzkum objektů – stanovení pevnosti, únosnosti, případný rozsah narušení
průzkum biokoroze objektu – vlhkostní stav konstrukcí
fotodokumentace objektů a pozemků

MODELY, ARCHITEKTONICKÉ VIZUALIZACE

Vypracování 3D modelů a vizualizací novostaveb, rekonstrukcí, rodinných domů, administrativních budov, areálů, interiérů, samostatných místností – kuchyní, koupelen, ložnic, obývacích pokojů:

3D modelace
3D půdorysy
vizualizace exteriéru
vizualizace interiéru
zákresy do fotografie

GRAFIKA
Zajišťuji komplexní grafické řešení vyplývající z architektonického návrhu:

grafické manuály
návrhy webových stránek
orientační systémy budov

PROJEKTY ODSTRANĚNÍ STAVEB, DEMOLIČNÍ VÝMĚRY
Zajišťuji komplexní projekční a inženýrskou činnost pro odstranění staveb.

Success! Message received.

bottom of page